AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Verantwoordelijkheid:

 • Gerjo Vogel Fotografie, gevestigd aan Buitentuin 44, 5301 WC te Zaltbommel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

 • Naam:                                          Gerjo Vogel
 • Adres:                                          Buitentuin 44
 • Postcode en woonplaats:        5301 WC, Zaltbommel
 • E-mail:                                         Gerjovogelfotografie@gmail.com
 • Website:                                      www.gerjovogelfotografie.nl
 • Telefoonnummer:                     0611738179
 • KvK nummer:                             82568324 
 • BTW nummer:                           NL003699165B25 

Persoonsgegevens verwerking:

Gerjo Vogel Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Foto’s van de door u geboekte fotoshoot. 

Doel en grondslag van uw persoonsgegevens:

Gerjo Vogel Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming:

Gerjo Vogel Fotografie neemt niet de beslissing op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gerjo Vogel Fotografie) tussen zit. 

Bewaartermijnen persoonsgegevens:

 • Gerjo Vogel bewaart de factuurgegevens 7 jaar voor de administratie van de belastingdienst;
 • De gemaakte foto’s worden 1 jaar bewaart voor het eventueel nabestellen of nasturen bij verlies van de digitale bestanden;
 • Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Wel gebruikt Gerjo Vogel Fotografie met toestemming van de klant de gemaakte foto’s voor zijn website, portfolio, social media platforms en fotografie wedstrijden. 

Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gerjo Vogel Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Gerjovogelfotografie@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij uw naam waarmee de fotoshoot geboekt is bij het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gerjo Vogel Fotografie wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging van gegevens: 

Gerjo Vogel Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Gerjovogelfotografie@gmail.com 

Beveiliging van gegevens: 

Gerjo Vogel Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens: 

Foto’s samen met factuurgegevens > 1 jaar bewaartermijn > nabestellingen en nasturen van digitaal verlies bij klant Factuurgegevens > 7 jaar bewaartermijn > administratie voor de belastingdienst.

Gerjo Vogel Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gerjo Vogel Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Privacyverklaring website:

U kunt hieronder op de volgende links klikken om informatie te krijgen over: